Online Danışmanlık Kullanıcı Sözleşmesi

Değerli Danışanımız,

Bu metinde danışmanlarımız tarafından verilecek çevrimiçi (online) danışmanlık süreciyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu aynı zamanda bir Onam Formudur.

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

2. Tanımlar

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

6. Danışmanların Hak ve Yükümlülükleri

7. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

8. Tedavi.TV ’ nin Hak ve Yükümlülükleri

9. Gizlilik Politikası

10. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

11. Sözleşme Değişiklikleri

12. Mücbir Sebepler

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

14. Sözleşmenin Feshi

Tedavi.TV (bundan böyle Site olarak anılacaktır)' u ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Site Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Tedavi.TV ile bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni Kabul ederek Site' ye üye olan Kullanıcı arasında, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlüklerinin belirlenmesi amacıyla, Site' nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması adına düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar


www.tedavi.tv: (Bundan böyle “Tedavi.TV” olarak anılacaktır.)

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı ibaresi, Site’de üye olan Alıcı ve Danışman dahil tüm şahısları kapsamaktadır.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Seans/Aktivite/Paket satın alarak, satın aldığı bu Seans/Aktivite/Paket kapsamında Danışman tarafından satışa arz edilen hizmetleri satın alan Kullanıcıdır.

Danışman: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcıdır.

Site: Tedavi.TV isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Site Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Tedavi.TV tarafından, Site içerisinde ortaya konulan online seanslar,paketler ve etkinliklerdir. Tedavi.TV , dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Bu Hizmetler, Danışmanlar tarafından sağlanan ürün veya hizmetlerden ayrı olarak ve temelde yer sağlayıcı olarak sağlanan hizmetlerdir ve güvenli ödeme altyapısı sağlama, haberleşme altyapısı sağlama, Ürünlerin günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğu tarafından görüntülenmesi imkanı sağlama hizmetlerini içermektedir.

Ürün: Site'de Danışman tarafından satışa arz edilen danışmanlık/aktivite hizmetidir.

Seans/Aktivite/Paket ücreti: Site’de Site tarafından satışa arz edilen, seans/aktivite/paket ücretidir.

Satın Al: Danışmanın hizmet bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modelidir.

Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler: Site üzerinde Danışmanlar tarafından sunulacak olan Hizmetler, kanunlara, düzenleyici işlemlere, idari işlemlere, ahlaka ve genel adaba uygun olmak zorundadır. Bu kurallara uygun olmadığı Tedavi.TV tarafından değerlendirilen ürün ve hizmetler, Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler olarak anılacaktır. 

Danışman Profili Değerlendirme Sistemi: Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların Danışmanlar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site' de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetleri sunma ve bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Tedavi.TV tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Tedavi.TV tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site' nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site' ye üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi ve bu bilgilerin sistem tarafından onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Site' ye üye olabilmek için, fiil ehliyetine sahip olmak yani onsekiz yaşını doldurmuş veya reşit kılınmış olmak, kısıtlı olmamak, temyiz kudretine sahip olmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ilgili hükümleri uyarınca, Tedavi.TV tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kişiler, Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi bu işlem Kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site' nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Site' deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Tedavi.TV tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki herhangi bir ihmal veya kusurdan dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Tedavi.TV ’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tedavi.TV , Kullanıcılar tarafından Tedavi.TV 'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Site Danışmanlar ile Kullanıcıları bir araya getirmek üzerine kurulu bir işleyişe sahiptir. Kullanıcılar, Site üzerinde satın alacakları Seans/Aktivite/Paket, Randevu ya da Seans ile, Danışmanlardan Ürün satın alabilecektir.

Tedavi.TV ’un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Site' yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, Tedavi.TV ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Tedavi.TV veya diğer Kullanıcılar’ın temel hak ve hürriyetleri ile kişilik hakları, fikri veya sınai mülkiyet hakları dahil mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tedavi.TV , Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bilakis, Kullanıcı’nın Kanunlara, düzenleyici veya idari işlemlere, ahlaka, genel adaba veya bilumum kurala kasten veya kusurlu hareketiyle riayet etmemesi sebebiyle Tedavi.TV ’un herhangi bir zarara uğraması halinde, bu zarar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Kullanıcılar veya Danışmanlar tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden, yayınlanan içerikten veya herhangi bir yazıdan dolayı Tedavi.TV ’un, Tedavi.TV çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine Tedavi.TV , Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

Kullanıcı, Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya üçüncü şahıslara ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Tedavi.TV ’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tedavi.TV , Kullanıcıları'na, Site’ye kayıt olurken veya daha sonra verecekleri onay doğrultusunda, ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile ticari elektronik ileti alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Danışman Profili Değerlendirme Sistemi’nde Danışman Profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Tedavi.TV Hizmetleri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

Kullanıcı profili oluşturulurken ve Danışman profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Tedavi.TV , Danışman profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Danışman Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Tedavi.TV ’un konuyla ilgili olarak uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararını tazmin edeceklerini ve Tedavi.TV ’un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Tedavi.TV ’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Uzmanlar ile belirlediği seanslara belirlenen saatte katılmakla yükümlüdür. Aksi halde görüşme dakikalarının veya ödediği ücretin iadesi talebinde bulunamaz. Kullanıcı, herhangi bir sebeple seansı iptal etmek zorunda kalırsa, bunu en az 24 saat öncesinde Uzman'a bildirmelidir.Seans iptallerinde ücret iadesi yapılmaz ve kullanıcı hesabına kredi olarak eklenir.

Şüpheye mahal vermemek adına; Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri, Danışmanlar ve Alıcılar için de geçerlidir.

6. Danışmanların Hak ve Yükümlülükleri

Danışman, Site'de sunduğu Hizmetin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu olduğunu ve kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını yine bu Hizmetlerin, Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler’den olmadığını ve bu Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışmanlar kendileri belirleyecekleri Ürünler için Satın Al fonksiyonuyla sabit bir seans ücreti belirleyip Kullanıcılara sunabilecektir.

Danışman, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak teslimini sağlayacağını, yani seansa katılacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışman, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tedavi.TV aleyhine Alıcı veya hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Danışmana rücu etme hakkı mevcuttur. Bu bağlamda belirtilen online seansa katılım kuralları kapsamında katılmaması durumunda danışman hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüm sorumluluk Danışman’ındır ve Tedavi.TV ’un yer sağlayıcı olarak bu konuda herhangi bir denetim, kontrol veya garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Danışman, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Tedavi.TV ’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Danışman, satışa arz ettiği Ürünleri ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Tedavi.TV tarafından Danışmanın Ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Tedavi.TV bu Ürünleri siteden kaldırma hakkına sahiptir.

Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler'in Danışman tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Tedavi.TV tarafından tespit edilmesi halinde, Tedavi.TV , ilgili Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler'in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler'i satışa arz eden Danışmanın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

Tedavi.TV , gerekli gördüğü durumlarda (kendi yerine başka biri ile danışmanlık vermek gibi), Danışman’a önceden uyarıda bulunmaksızın, Danışman hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir.

Danışmanlar, Tedavi.TV tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Tedavi.TV tarafından Danışman profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Seans/Aktivite/Paket satın almak suretiyle, Danışman’dan Ürün satın almasına bağlı olmaksızın, Alıcı sıfatını kazanacaktır.

Kullanıcı, satın almış olduğu Seans/Aktivite/Paket’in kısmen veya tamamen iadesini talep edemez, Danışman’dan veya Tedavi.TV ’den indirim talebinde bulunamaz.

Kullanıcı ilgili seansa seans randevu başlangıç saatinden sonraki 5 dk içerisinde  katılmak zorundadır. Aksi durumlarda danışman onay verip seansı devam ettirmez ise seans hakkını kaybeder ve ücret iadesi gerçekleşmez. Danışmanın seansa 5 dk geç gelmesi durumunda danışan devam etmek istemez ise seans ücreti kendisine kredi olarak iade edilir. Danışan ve danışman durumu iletişim alanından bildirmek zorundadır. İnceleme sonrası Tedavi TV bu konuda iade süreci kararlarını verir ve bu kararların uygulanmasını hem danışan hem danışman kabul eder.

Kullanıcı, satın almış olduğu Seans/Aktivite/Paket’i 1 yıl içerisinde kullanmalıdır, aksi halde Seans/Aktivite/Seans/Aktivite/Paketi silinecek ve herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Alıcı, “Satın Al” ile Seans/Aktivite/Paket’i satın almak amacıyla talepte bulunması ile Seans/Aktivite/Paket açıklamasında yer alan Puan/ Kredi miktarını, Site tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

Paket bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra satın alınan Kredi/Puan karşılığı Alıcı’nın Üye Hesabına yatırılır.

Alıcı Site’de Danışmanlar tarafından belirlenen Kredi/Puan ile satışa arz edilen Ürünleri de  üye hesabındaki Kredi/Puan’ları kullanarak satın alabilirler.

Alıcı, Site'de Danışmanlar tarafından satışa arz edilen Ürünün ayıplı ve/veya Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünlerden olup olmadığını, niteliği, orjinalliğini, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer unsurlarını kendisi tetkik etmek ve sorumluluğu kendine ait olmak üzere satın almaktadır. Alıcı, bu hususlarda Tedavi.TV ’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Danışmanın Ürün'ü satmaktan ve hizmet vermekten imtina etmesi halinde bu durumdan ötürü Tedavi.TV ’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Tedavi.TV ’den, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Danışman ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Tedavi.TV ’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Danışman ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

8. Tedavi.TV ’un Hak ve Yükümlülükleri

Tedavi.TV , Site'de sunulan Hizmet ve içerikleri, şikayet üzerine veya kendi inisiyatifiyle her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Tedavi.TV , bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön bilgi  vermeden kullanabilir. Bununla birlikte, bu hüküm, Tedavi.TV ’nin içerikleri denetleme yükümlülüğünün varlığı olarak yorumlanamaz. Kullanıcılar, Tedavi.TV ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Tedavi.TV tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

Tedavi.TV , Site üzerinden, Tedavi.TV 'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Tedavi.TV tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Tedavi.TV ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Tedavi.TV , Site'de sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

Danışmanın satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin veya kendi güdümündeki üçüncü şahısların teklif vermesi, 'manipülasyon' (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. 'Manipülasyon' yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Danışmanın üyeliği, Tedavi.TV tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Hatalı/Etik Olmayan/Güven Oluşturmayan Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Danışmanın üyeliği, Tedavi.TV tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

Tedavi.TV , Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Tedavi.TV tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Tedavi.TV , bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcılar ve Tedavi.TV hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Kullanıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Tedavi.TV Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Tedavi.TV , marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından yapılacak başvuruları inceleyecektir. Tedavi.TV ’a yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler'in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar'ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

Tedavi.TV , Kullanıcılar'ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

Varsa, satışa konu ürünün veya hizmetin ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Danışman’a aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Tedavi.TV ’un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Gizlilik Politikası

Tedavi.TV , Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Tedavi.TV , Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Tedavi.TV ’un telif haklarına tabi çalışmalar) Tedavi.TV ’a ait olarak ve/veya Tedavi.TV tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Bu Kullanıcı Sözleşmesinin hiçbir maddesi, söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarının Kullanıcılar’a devri veya tahsisi şeklinde yorumlanamaz. Tedavi.TV Hizmetlerini, Tedavi.TV bilgilerini ve Tedavi.TV ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Tedavi.TV ’un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Tedavi.TV ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Tedavi.TV ’un, Tedavi.TV Hizmetleri, Tedavi.TV bilgileri, Tedavi.TV telif haklarına tabi çalışmalar, Tedavi.TV ticari markaları, Tedavi.TV ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Tedavi.TV ’un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11. Sözleşme Değişiklikleri

Tedavi.TV , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

12. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Tedavi.TV , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tedavi.TV için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tedavi.TV ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 18/08/2021

İşleyiş hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa, lütfen destek hattına yazınız.

Tedavi.TV'de bir randevu aldığınızda tüm bu koşulları kabul ederek onaylamış olursunuz. 

Keyifli ve verimli görüşmeler...